چند الگو و تزئین تخم مرغ

آزی جون برای ما جند الگو برای رتگ کردن تکم مرغ فرستاده اند و Foozool Khanoom هم چند مدل برای تزئین کردن تخم مرغ را فرستادند من هم خودم چند تائی از جاهای مختلف دیده ام که همگی را برایتان در اینجا به نمایش میگذارم تا دیگر برای سال نو اینقدر گله گی نکنید که چه بکنیم. شما میتوانید از حبوبات و یا ماکارونی با شکلهای مختلف یا اکلیل و ستاره های طلائی و رنگ غذا و چغندر و ..... برای تزئین تخم مرغ استفاده کنید.
Click for Full Size View
 
Click for Full Size View
 
Click for Full Size View
 
Click for Full Size View
 
Click for Full Size View
 
Click for Full Size View
 
Click for Full Size View
 
 Click for Full Size View
 
Click for Full Size View
 
Click for Full Size View