زندگی با صدا شروع میشه ، بیصدا تموم میشه.

*

*

*

 عشق با ترس شروع میشه با اشک تموم میشه ،

دوست واقعی هر جا شروع بشه هیچ وقت تموم نمیشه..

*

*

*

اگر سخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد ، صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد.

*

*

*

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود.

*

*

*

بیا خطوط دلمان را کمتر اشغال کنیم شاید خدا پشت خط باشد.

*

*

*

وقتی کبوتری معاشرت با کلاغ ها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه می شود.

دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است.