کاریکلماتور و جملات بامعنی در مورد مرگ

مرگ ، آخر خط نیست ، آغاز بی خطی است.

مرگ بعضی انسان ها را زنده تر می کند.

مرگ پایان تردیدهاست.

مرگ ، حقّه و همه به حقشون می رسند.

مرگ در واپسین دم حیات متولد میشه. 

مرگ را به خاطر این دوست دارم که تمام قوم و خویشاوندان دور هم جمع می شوند.

مرگ ، ستایش آخر زندگی است.

مرگ فکری است که تا لحظه ی پایان ، دست از سرتان برنمی دارد.

مرگ ، کسی را خبر نمی کند ؛ ولی مرگ دیگران مخبر مرگ ماست.

مرگ ، گره زدن دو دنیاست.

مرگ ، مهمانی است که همه انتظار آمدنش را دارند ؛ ولی هیچ کس از آمدنش شاد نمی شود.

مرگ و زندگی با هم گورستون رو آباد می کنن.

مرگ ، وسط زندگی پریدن است.

مرگ ، همه کاره ی زندگی است.

مرگ یخ بستن آبی است که عمری روان بوده است.

مرگ ، یک پای زندگی است.

مرگ شال و کلاه کردن زندگی است.

مطالعه در گورستان احتیاج به ورق زدن سنگ قبرها نداره.