آیا می دانید باهوش ترین زن دنیا 5 فوق لیسانس دارد و ضریب هوشی او 200 است و دنبال کار می گردد.

----------------------------------

آیا می دانید که اگر 3 قاره آسیا و آمریکا و آفریقا را به هم وصل کنیم ایران در مرکز جهان است.

----------------------------------

آیا می دانید که حدود 250 محقق ایرانی در ناسا وجود دارد.

----------------------------------

آیا می دانید که رئیس مرکز رایانه ناسا یک ایرانی است.

----------------------------------

آیا می دانید که شیرینی تنها مزه ای است که جنین در رحم مادر هم می فهمد؟

----------------------------------

آیا می دانید که زنبور عسل 5 چشم دارد که دو تا اصلی در بغل سر و 3 تا بر روی سر او قرار دارد؟

----------------------------------

آیا می دانید که چین بیشتر از هر کشوری همسایه دارد ، چین با 13 کشور هم مرز است؟

----------------------------------

آیا می دانید مادر و همسر گراهم بل مخترع تلفن هر دو ناشنوا بوده اند؟

----------------------------------

آیا می دانید تنها غدایی که فاسد نمی شود ، عسل است.

----------------------------------

آیا می دانید پروانه ها با پاهایشان می چشند.