پدر: دوست دارم با دختری به انتخاب من ازدواج کنی  

پسر: نه من دوست دارم همسرم را خودم انتخاب کنم  

پدر: اما دختر مورد نظر من ، دختر بیل گیتس است  

پسر: آهان اگر اینطور است ، قبول است  

***************************

پدر به نزد بیل گیتس می رود و می گوید:  

پدر: برای دخترت شوهری سراغ دارم  

بیل گیتس: اما برای دختر من هنوز خیلی زود است که ازدواج کند  

پدر: اما این مرد جوان قائم مقام مدیرعامل بانک جهانی است  

بیل گیتس: اوه، که اینطور! در این صورت قبول است  

************************

بالاخره پدر به دیدار مدیرعامل بانک جهانی می رود  

پدر: مرد جوانی برای سمت قائم مقام مدیرعامل سراغ دارم  

مدیرعامل: اما من به اندازه کافی معاون دارم!  

پدر: اما این مرد جوان داماد بیل گیتس است!  

مدیرعامل: اوه، اگر اینطور است، باشد  

***********************

و معامله به این ترتیب انجام می شود ................


نتیجه اخلاقی: 
 

حتی اگر چیزی نداشته باشید باز هم می توانید


چیزهایی بدست آورید. اما باید روش مثبتی برگزینید!

***********************